Algemene voorwaarden IMI Aero-Dynamiek B.V. te Nijkerk

Toepasselijkheid

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes gedaan door de besloten vennootschap IMI AERO-DYNAMIEK waarvan de hoofdvestiging is
gevestigd te Nijkerk (verder te noemen IMI AERO-DYNAMIEK) en op alle tussen IMI AERO-DYNAMIEK en haar opdrachtgevers (verder te noemen
opdrachtgever) gesloten overeenkomsten.
1.2
Alle door IMI AERO-DYNAMIEK gedane offertes zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 2 maanden vanaf de op de offerte vermelde datum.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader
van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Ingeval van onvoorziene
omstandigheden waardoor de (externe) kosten voor IMI AERO-DYNAMIEK met meer dan 5% stijgen, behoudt IMI AERO-DYNAMIEK zich het recht
voor offertes aan te passen dan wel te laten vervallen.
1.3
Zowel degene die feitelijk een opdracht verstrekt als degene voor wiens rekening de opdracht wordt uitgevoerd, worden voor de toepassing van
deze voorwaarden als opdrachtgever van IMI AERO-DYNAMIEK aangemerkt. Degene die feitelijk de opdracht verstrekt is verplicht degene voor
wiens rekening de opdracht wordt uitgevoerd te wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.4
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5
Alle van deze voorwaarden afwijkende bedingen moeten schriftelijk door IMI AERO-DYNAMIEK worden bevestigd.

Omvang werkzaamheden

2.1
De door IMI AERO-DYNAMIEK uit te voeren werkzaamheden worden nader omschreven in de op aanvraag te verkrijgen technische
werkomschrijvingen.
2.2
De omvang van de door IMI AERO-DYNAMIEK uit te voeren werkzaamheden zal zo nauwkeurig mogelijk worden omschreven in de offerte, waarbij
wordt uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte technische en bouwkundige gegevens aangaande de te onderzoeken installatie(s) en/of
objecten, en de conform de te verstrekken opdracht uit te voeren werkzaamheden.
2.3
Indien binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit niet
een fatale termijn.
2.4
Werkzaamheden waarvan in de offerte niet expliciet wordt vermeld dat deze bij de offerte zijn inbegrepen, maken geen deel uit van de conform de
offerte uit te voeren werkzaamheden, en worden niet in de daarin vermelde begroting opgenomen.
2.5
Voor rendementsverlies en/of wachttijden in verband met toegangsprocedures, onvoldoende bereikbaarheid van de meet- en
inregelvoorzieningen, bijzondere werkprocedures, stagnerende coördinatie zijdens de opdrachtgever, het niet gereed zijn van het te onderzoeken
systeem of storingen in de te onderzoeken systemen zullen extra kosten worden berekend.
2.6
Met betrekking tot de hierboven genoemde extra c.q. bijkomende kosten worden die tegen het geldende uurtarief aan de opdrachtgever in
rekening gebracht.

Meerwerk en extra werk

3.1
Meerwerk en/of extra werk wordt pas uitgevoerd als daarvoor een opdracht is verstrekt, behoudens extra werk, bestaande uit extra inspanningen
om wachttijden of rendementsverlies te voorkomen, hetgeen om organisatorische redenen zonder voorafgaande opdracht kan worden uitgevoerd.
3.2
Indien door of namens de opdrachtgever wordt geweigerd om een werkbon af te tekenen, dan is IMI AERO-DYNAMIEK gerechtigd om de verdere
uitvoering van de werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de
opdrachtgever zullen komen.

Aansprakelijkheid

4.1
Iedere aansprakelijkheid van IMI AERO-DYNAMIEK jegens opdrachtgevers of derden wordt uitgesloten, behoudens in die gevallen waarin
uitdrukkelijk in de wet wordt bepaald dat aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten.
4.2.
Indien ten gevolge van de werkzaamheden van IMI AERO-DYNAMIEK schade ontstaat of dreigt te ontstaan, zal IMI AERO-DYNAMIEK passende en
afdoende maatregelen nemen. IMI AERO-DYNAMIEK accepteert geen rekeningen van de opdrachtgever voor gemaakte kosten, zonder dat IMI
AERO-DYNAMIEK niet vooraf schriftelijk heeft ingestemd om deze kosten te maken.
4.3
De aansprakelijkheid van IMI AERO-DYNAMIEK zal te allen tijde beperkt zijn tot het maximale bedrag dat krachtens al dan niet verplichte
verzekeringen zijdens IMI AERO-DYNAMIEK ter zake de betreffende aansprakelijkheid aan IMI AERO-DYNAMIEK zal worden uitgekeerd.
4.4
Een kopie van de voor IMI AERO-DYNAMIEK geldende polisvoorwaarden wordt op aanvraag verstrekt. In die gevallen waarin van de opdrachtgever
verwacht mag worden dat door de opdrachtgever een CAR-polis is afgesloten, is de aansprakelijkheid van IMI AERO-DYNAMIEK beperkt tot het
eigen risico van de CAR-polis tot een maximum van € 5.000,00. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door
de assuradeur van IMI AERO-DYNAMIEK in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
4.5
De opdrachtgever zal IMI AERO-DYNAMIEK geheel vrijwaren ter zake alle eventuele aanspraken van derden jegens wie IMI AERO-DYNAMIEK zich
niet op de toepassing van deze werkzaamheden kan beroepen, voor zo ver deze afspraken direct of indirect voortvloeien uit de aan
IMI AERO-DYNAMIEK verstrekte opdracht.

Overmacht

5.1
Tekortkomingen zijdens IMI AERO-DYNAMIEK als gevolg van oorlog, oorlogsdreiging, oproer, molest, belemmerende maatregelen zijdens binnenen buitenlandse overheden, werkstaking, uitsluiting, gebrek aan personeel of vervoersmiddelen, verkeersdrukte en/of weersomstandigheden
zullen niet aan IMI AERO-DYNAMIEK worden toegerekend.

Garantie

6.1
Ten aanzien van meet- en inregelwerk zullen alle bij controlemetingen opgemerkte afwijkingen zonder bijkomende kosten worden gecorrigeerd,
mits bij de uitvoering van de controlemetingen de door IMI AERO-DYNAMIEK gemerkte klepstanden ongewijzigd worden aangetroffen en de
externe ventilatordrukken in combinatie met het gemeten debiet hetzelfde zijn als in het door IMI AERO-DYNAMIEK opgestelde rapport.
6.2
Ten aanzien van metingen en opnames staat IMI AERO-DYNAMIEK in voor de juistheid van de meetgegevens.
6.3
Ten aanzien van rekenwerk wordt gegarandeerd dat is gewerkt volgende de geldende normen.

Betaling

7.1
Betaling dient te geschieden, op een door IMI AERO-DYNAMIEK aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte
van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2
Betaling van de facturen dient uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum te geschieden. De opdrachtgever zal van rechtswege in verzuim zijn
komen te verkeren als betaling niet binnen deze termijn door IMI AERO-DYNAMIEK zal zijn ontvangen.

7.3
De opdrachtgever is vanaf de datum dat de betalingstermijn verstrijkt een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag.
7.4
Indien IMI AERO-DYNAMIEK genoodzaakt is haar onbetaald gebleven vordering ter incasso uit handen te geven, zullen alle daaruit voortvloeiende
kosten zowel in als buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever komen. Terzake buitengerechtelijke kosten zal een percentage van 15%
worden gehanteerd, met een minimum van € 50,00.

Eigendomsvoorbehoud

8.1
Alle door IMI AERO-DYNAMIEK geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van IMI AERO-DYNAMIEK totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met IMI
AERO-DYNAMIEK gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Intellectuele eigendom

9.1
IMI AERO-DYNAMIEK behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Opzegging

10.1
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
10.2
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft IMI AERO-DYNAMIEK recht op compensatie vanwege het daardoor
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan IMI AERODYNAMIEK zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte
werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking
worden gesteld aan opdrachtgever.
10.3
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door IMI AERO-DYNAMIEK, zal IMI AERO-DYNAMIEK in overleg met opdrachtgever
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten
grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
10.4
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor IMI AERO-DYNAMIEK extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in
rekening gebracht.

Opschorting en ontbinding

11.1
IMI AERO-DYNAMIEK is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst IMI AERO-DYNAMIEK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
11.2.
Voorts is IMI AERO-DYNAMIEK bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag
worden verwacht.
11.3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IMI AERO-DYNAMIEK op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien IMI
AERO-DYNAMIEK de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.4
IMI AERO-DYNAMIEK behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Reclames

12.1
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en/of per fax te worden gemeld aan IMI AERO-DYNAMIEK. De ingebrekestelling dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IMI AERO-DYNAMIEK in staat is adequaat te reageren.
12.2
Indien een klacht gegrond is, zal IMI AERO-DYNAMIEK de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de
opdrachtgever aantoonbaar zinloos of redelijkerwijs onmogelijk is geworden
12.3
Reclames met betrekking tot de door IMI AERO-DYNAMIEK verzonden facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk
aan IMI AERO-DYNAMIEK kenbaar te worden gemaakt door een aangetekend schrijven of per fax.

Niet overname personeel

13.1
De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat
goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met IMI AERO-DYNAMIEK, medewerkers van IMI AERO-DYNAMIEK of van ondernemingen waarop
IMI AERO-DYNAMIEK ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de
overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Geschillen

14.1
Op alle geschillen ter zake offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
14.2
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
14.3
Ter zake geschillen die tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem behoren, zal in elk geval de Arrondissementsrechtbank te
Arnhem mede bevoegd zijn.
14.4
Voor zover eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden strijdig zijn met door de IMI AERO-DYNAMIEK gehanteerde voorwaarden,
prevaleren de voorwaarden van
 IMI Aero-Dynamiek.

 

Deze voorwaarden van IMI AERO-Dynamiek B.V. (KvK Amersfoort HR nr. 08069170) zijn opgemaakt op
4 februari 2005 en gedeponeerd bij de KvK Gooi en Eemland te Amersfoort.