Algemene voorwaarden Aero-Dynamiek B.V. te Amersfoort

1. TOEPASSELIJKHEID 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AERO-DYNAMIEK B.V. (verder: AERO-DYNAMIEK) uitgebrachte offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en op alle tussen AERO-DYNAMIEK en haar opdrachtgever (verder: Opdrachtgever ) tot stand gekomen overeenkomst(en).

1.2 Alle door AERO-DYNAMIEK uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 4 weken vanaf de op de offerte vermelde datum, tenzij in de offerte een andere datum is aangegeven. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief andere in het kader van de overeenkomst te maken nadere kosten (waaronder verzend- en administratiekosten), tenzij anders aangegeven. Ingeval van onvoorziene omstandigheden waardoor de (externe) kosten voor AERO-DYNAMIEK met meer dan 5% stijgen, heeft AERO-DYNAMIEK het recht de offerte aan te passen dan wel  in te trekken.

2. OMVANG WERKZAAMHEDEN 

2.1 De door AERO-DYNAMIEK uit te voeren werkzaamheden worden nader omschreven in de op aanvraag te verkrijgen technische werkomschrijvingen.

2.2 De omvang van de door AERO-DYNAMIEK uit te voeren werkzaamheden zal worden omschreven in de offerte of opdrachtbevestiging, waarbij wordt uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte technische en bouwkundige gegevens aangaande de te onderzoeken installatie(s) en/of objecten.

2.3 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is deze termijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders hebben bepaald.

2.4 Werkzaamheden die in de offerte niet expliciet worden vermeld; en/of geacht moeten worden redelijkerwijs niet bij de offerte te zijn inbegrepen, maken geen deel uit van de conform de offerte uit te voeren werkzaamheden, en zijn niet in de geoffreerde begroting opgenomen.

2.5 In geval van rendementsverlies en/of wachttijden in verband met toegangsprocedures, onvoldoende bereikbaarheid van de meet- en inregelvoorzieningen, bijzondere werkprocedures, stagnerende coördinatie zijdens de Opdrachtgever, het niet gereed zijn van het te onderzoeken systeem of storingen in de te onderzoeken systemen, maakt AERO-DYNAMIEK aanspraak op nabetaling van bijkomende en/of extra kosten. Onder de extra kosten worden tevens de geregistreerde uren van de medewerkers in het desbetreffende werk.

2.6 De in artikel 2.5 bedoelde bijkomende c.q. extra kosten worden  tegen het geldende uurtarief aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

2.7 Onverminderd de in artikel 6.1 t/m 6.3 opgenomen garantietoezeggingen, rust op AERO-DYNAMIEK een inspanningsverplichting om de  werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren en bij de uitvoering daarvan – voor zover van toepassing – de verplicht voorgeschreven richtlijnen in acht te nemen.

3. MEERWERK EN EXTRA WERK 

3.1 Meerwerk en/of extra werk (zijnde werkzaamheden die niet in de offerte en/of overeenkomst zijn meegenomen) wordt pas uitgevoerd als daarvoor een opdracht is verstrekt. Onder meerwerk of extra werk, wordt niet verstaan werk bestaande uit extra inspanningen om wachttijden of rendementsverlies als bedoeld in artikel 2.5 te voorkomen; deze worden om organisatorische en/of efficiency redenen zonder voorafgaande opdracht uitgevoerd.

3.2 Indien door of namens de Opdrachtgever wordt geweigerd om een werkbon af te tekenen, dan is AERO-DYNAMIEK gerechtigd om de verdere uitvoering van de werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever zullen komen.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Iedere aansprakelijkheid van AERO-DYNAMIEK jegens Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot het uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst gefactureerde (en door Opdrachtgever betaalde) bedrag (ex BTW),  alles tot een maximum van het bedrag dat door de assuradeur van AERO-DYNAMIEK ter zake van de aansprakelijkheid in voorkomend geval wordt uitgekeerd.

4.2 Indien door Opdrachtgever een CAR-polis is afgesloten, welke dekking biedt voor de schade voor welke AERO-DYNAMIEK (mede-) aansprakelijkheid draagt, is de aansprakelijkheid van AERO-DYNAMIEK te allen tijde beperkt tot het eigen risico van de CAR-polis alles tot een maximum van het plafondbedrag als bedoeld in artikel 4.1.

4.3 AERO-DYNAMIEK is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals (bijvoorbeeld) bedrijfsstagnatie of winstderving of gevolgschade zoals (bijvoorbeeld) reputatieschade of verminderde goodwill.

4.4 Indien AERO-DYNAMIEK ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst respectievelijk deze Algemene Voorwaarden jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is, door een derde partij aansprakelijk wordt gesteld, zal de Opdrachtgever AERO-DYNAMIEK ter zake volledig vrijwaren en aan AERO-DYNAMIEK alles vergoeden wat zij aan de derde partij dient te voldoen.

4.5 In geval van toerekenbare tekortkoming waaruit aansprakelijkheid van AERO-DYNAMIEK zou voortvloeien, is Opdrachtgever gehouden tijdig hierover te reclameren en in geval van betwisting, tijdig zijn claim aanhangig te maken (zie artikel 12), alles op straffe van verval van het recht zulks alsnog te doen.

5. OVERMACHT

5.1 Tekortkomingen van AERO-DYNAMIEK in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

5.2 Tekortkomingen zijdens AERO-DYNAMIEK door, vanwege of als gevolg van oorlog, oorlogsdreiging, oproer, molest,  binnen- of buitenlandse overheden opgelegde belemmerende maatregelen, overheidsmaatregelen (centraal of decentraal) als gevolg van een pandemie, de gezondheidszorg of op grond van veiligheid, storing van of op het internet, of internetverbindingen, werkstaking, uitsluiting, gebrek aan personeel of vervoersmiddelen, uitzonderlijke verkeersdrukte en/of uitzonderlijke weersomstandigheden, worden gekwalificeerd als overmacht en zullen niet aan AERO-DYNAMIEK worden toegerekend.

6. GARANTIE 

6.1 Ten aanzien van meet- en inregelwerk zullen de bij controlemetingen opgemerkte afwijkingen zonder bijkomende kosten worden gecorrigeerd, mits bij de uitvoering van de controlemetingen a.) de door AERO-DYNAMIEK gemerkte klepstanden ongewijzigd worden aangetroffen en b.) de externe ventilatordrukken in combinatie met het gemeten debiet hetzelfde zijn als in het door AERO-DYNAMIEK opgestelde (opleverings-)rapport.

6.2 Ten aanzien van metingen en opnames welke zijn opgenomen in het door AERO-DYNAMIEK opgestelde (opleverings-)rapport, staat AERO-DYNAMIEK in voor de juistheid van de meetgegevens, tenzij uit het rapport anders blijkt.

6.3 Ten aanzien van rekenwerk wordt gegarandeerd dat is gewerkt met inachtneming van de geldende normen.

7. BETALING 

7.1 Betaling dient te geschieden, op een door AERO-DYNAMIEK aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Betaling van de facturen dient uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum te geschieden, zonder het recht van opschorting, aftrek en/of verrekening. De Opdrachtgever zal van rechtswege in verzuim zijn komen te verkeren als betaling niet binnen deze termijn door AERO-DYNAMIEK zal zijn ontvangen.

7.3 De Opdrachtgever is vanaf de datum dat de betalingstermijn verstrijkt een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag.

7.4 Indien AERO-DYNAMIEK genoodzaakt is haar onbetaald gebleven vordering ter incasso uit handen te geven, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten zowel in als buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever komen. Ter zake buitengerechtelijke kosten zal een percentage van 15% worden gehanteerd, met een minimum van € 250,-.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

8.1 Alle door AERO-DYNAMIEK geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van AERO-DYNAMIEK totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met AERO-DYNAMIEK gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM 

9.1 AERO-DYNAMIEK behoudt het auteursrecht op door haar in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden uitgebrachte rapporten. Het staat de Opdrachtgever niet vrij deze rapporten op andere wijze dan waarvoor deze is bedoeld, te openbaren of ter beschikking aan derden te stellen.

10. OPZEGGING 

10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst uitsluitend op grond van gewichtige redenen schriftelijk opzeggen, zulks zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de Opdrachtgever wegens gewichtige redenen de overeenkomst vijf dagen of korter vóór aanvang van de werkzaamheden opzegt, opschort of uitstelt, is hij een vaste vergoeding verschuldigd van € 5.000,-. Indien het uit te voeren werk op basis van de opdracht in totaal geringer in omvang is dan veertig (man-)uren, kan AERO-DYNAMIEK de vaste vergoeding matigen, zulks te harer discretie.

10.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft AERO-DYNAMIEK recht op compensatie van het positief contractsbelang (waaronder vergoeding van winstderving) vanwege het voortijdig doen eindigen van de opdracht, tenzij de feiten en omstandigheden die aan de opzegging ten grondslag liggen uitsluitend aan AERO-DYNAMIEK zijn toe te rekenen, en kwalificeren als ernstige tekortkoming.

Opdrachtgever is in ieder geval gehouden tot betaling van de kosten en facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

10.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door AERO-DYNAMIEK, zal AERO-DYNAMIEK in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die uitsluitend aan Opdrachtgever toe te rekenen zijn en te kwalificeren als ernstige tekortkoming.

10.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor AERO-DYNAMIEK extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

11. OPSCHORTING EN ONTBINDING 

11.1 AERO-DYNAMIEK is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  •  na het sluiten van de overeenkomst AERO-DYNAMIEK ter kennis gekomen feiten of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

11.2 AERO-DYNAMIEK is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verlangd.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van AERO-DYNAMIEK op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien AERO-DYNAMIEK de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.4 AERO-DYNAMIEK behoudt zich daarenboven het recht voor – naast nakoming – schadevergoeding te vorderen.

12. RECLAMES 

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden, respectievelijk een tekortkomingen in de uitvoering aan de zijde van AERO-DYNAMIEK dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en/of per e-mail te worden gemeld aan AERO-DYNAMIEK.

De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AERO-DYNAMIEK in staat is adequaat te reageren en de tekortkoming te herstellen.

12.2 Indien een klacht gegrond is, zal AERO-DYNAMIEK de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos of redelijkerwijs onmogelijk is geworden, dan wel het verrichten van de werkzaamheden van AERO-DYNAMIEK naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlangd.

12.3 Reclames met betrekking tot de door AERO-DYNAMIEK verzonden facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk (en per e-mail) aan AERO-DYNAMIEK kenbaar te worden gemaakt.

12.4 Heeft geen tijdige reclamatie als bedoeld in artikel 12.1 en/of 12.3 plaatsgevonden, dan vervalt het recht om zulks alsnog te doen, alsmede het recht van Opdrachtgever om zich op non-conformiteit te beroepen.

12.5 Iedere aanspraak van Opdrachtgever uit hoofde van onrechtmatige daad, toerekenbare niet-nakoming, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, beroeps- of rekenfouten, of op welke grondslag dan ook, vervallen in ieder geval, indien deze niet uiterlijk binnen één jaar na ontstaan of ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

13. VERBOD OVERNAME PERSONEEL 

13.1 De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende twee jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na overleg met en goedkeuring van AERO-DYNAMIEK, medewerkers van AERO-DYNAMIEK die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, zonder tussenkomst van AERO-DYNAMIEK voor zich laten werken.

13.2 Indien Opdrachtgever in strijd met artikel 13.1 handelt, verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van AERO-DYNAMIEK om integrale nakoming van het verbod in artikel 13.1  te vorderen.

14. GESCHILLEN 

14.1 Op alle geschillen ter zake offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van deze algemene voorwaarden zal een Engelse vertaling worden gemaakt. In geval van conflicterende of strijdige uitleg van de inhoud en strekking van de vertaalde versie(s) van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst en de uitleg daarvan naar Nederlands recht, bepalend.

14.3 Alle geschillen die met betrekking tot de offerte of de overeenkomst, of uitgevoerde werkzaamheden mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

14.4 Voor zover bepalingen van de overeenkomst strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

Deze voorwaarden van AERO-DYNAMIEK B.V. (KvK nummer 08069170) zijn opgemaakt d.d. 26-07-2022 en gedeponeerd bij de KvK Gooi en Eemland te Amersfoort.