Milieu

Aero-Dynamiek draagt bij aan het creëren van een betere wereld door toepassen van innovatieve technieken in samenwerking met onze partners, klanten en andere gerenommeerde merken binnen onze corporate organisatie, wat maakt dat wij samen sterk staan om verbeterslagen te maken.
Wij zorgen ervoor dat wij het milieu niet overbodig te belasten of uitputten en wij letten er op dat er door de werkzaamheden van Aero-Dynamiek geen milieuschade ontstaat. Met behulp van ons milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001:2015 norm waarborgt Aero-Dynamiek haar belangrijke milieuaspecten. Er zijn doelstellingen gesteld op het eigen energie- en brandstofverbruik. Daar waar mogelijk voeren we besparingen door en zal het wagenpark verder verduurzaamd worden. Onze kernactiviteiten zijn er op gericht bij te dragen aan een energiereductie door het meten, optimaliseren en valideren van gebouwruimtes en installaties welke zorgdragen voor een optimaal en veilig binnenklimaat.

ISO 14001

Kwaliteit & veiligheid

Kwaliteit komt terug binnen elk deel van onze organisatie. Het staat voor één van onze pijlers om te zorgen voor veiligheid in en rondom de scope van onze dienstverlening. De meetprocedures zijn in overeenstemming met de vereiste normen en gebaseerd op vele jaren ervaring. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met de meest geschikte apparatuur, specifiek geïdentificeerd en periodiek gekalibreerd. Regelmatige interne controles garanderen de betrouwbaarheid van de meetresultaten. De medewerkers houden hun kennis op peil met interne en externe opleidingen. De kwaliteitscontrole en bewaking binnen elke sector van Aero-Dynamiek is beloond met het certificaat ISO-9001:2015.

ISO 9001

Veiligheid en gezondheid

Aero-Dynamiek waarborgt de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en derden. Wij hechten veel waarde aan het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade. Hier wordt invulling aan gegeven aan de hand van een risico inventarisatie en evaluatie van in het bedrijf voorkomende gevaren en met in achtneming van wetten en normen. Wij borgen dit proces door middel van het VCA*-certificaat voor veilig werken en het hebben van een verklaring van de Approved Self Assessment voor de Safety Culture Ladder.Wij borgen dit proces door middel van het VCA*-certificaat voor veilig werken en het hebben van een verklaring van de Approved Self Assessment voor de Safety Culture Ladder.

VCA

Duurzaamheid / MVO

Een andere pijler waarop onze dienstverlening is gebaseerd is duurzaamheid. Aero-Dynamiek is onder andere aangesloten bij de Duurzameleverancier.nl.
Aero-dynamiek monitort uitstoot van CO2 en de verbruiken van gas, water en elektriciteit.

Jaarlijks heeft Aero-Dynamiek een dag waarop alle medewerkers zich inzetten voor een maatschappelijk doel.

Kiwa ISO 14001 logo NL Kiwa ISO 9001 logo NL Kiwa VCA logo NL